Jak rozliczyć PIT 37 – krok po kroku

Spis treści
  Autor Księgowość Maza
  15 listopada 2023 13 minut

  Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego, które określa wysokość ich dochodu, przychodu i kosztów jego uzyskania oraz podatku do zapłaty lub zwrotu. Roczne zeznanie podatkowe powinno być złożone w urzędzie skarbowym we właściwym terminie, w przeciwnym razie podatnik odpowiada za popełnienie czynu zabronionego z kodeksu karnego skarbowego. Jak wypełniać deklaracje PIT 37?

  Kto musi złożyć deklarację PIT 37?

  Zeznanie PIT 37 dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, ale osiągają dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika:

  • z tytułu stosunku pracy ;
  • na podstawie umów zlecenia;
  • na podstawie umów o dzieło.

  Zeznanie roczne obejmuje również przychody otrzymane z Zakładu Ubezpieczeń społecznych z tytułu rent, emerytur i świadczeń chorobowych. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, powinni złożyć do urzędu skarbowego PIT 36, w której wyliczą podatek dochodowy.

  Skala podatkowa oznacza, że w zależności od progu podatkowego spełnianego przez podatnika:

  • do 120 tysięcy złotych zastosowanie ma stawka 12% pomniejszona o kwotę wolną od podatku;
  • do nadwyżki powyżej 120 tysięcy złotych stosuje się stawkę 32%.

  Informacje w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika muszą być zbieżne z danymi, które pracodawca lub podmiot zatrudniający wykazuje w PIT 11 przesyłanym zarówno do urzędu skarbowego, jak i podatnika. ZUS przesyła PIT 11A lub PIT 40A.

  Termin do złożenia deklaracji PIT 37

  Wypełniony PIT 37 należy złożyć do 30. kwietnia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku małżonków podlegających opodatkowaniu wspólnie, deklarację podatkową składa się do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika wskazanego w jej treści. Wskazana preferencja podatkowa dotyczy również osób, które zawarły małżeństwo w trakcie roku podatkowego. To samo dotyczy sytuacji, kiedy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się przy zastosowaniu skali podatkowej. Wtedy jednak należy rozliczyć się na formularzu PIT 36, a nie PIT 37.

  Jeżeli podatnik jest opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym albo prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub kartą podatkową, wspólne rozliczenie nie będzie możliwe. Każdy z małżonków składa osobny PIT i konieczne jest rozliczenie indywidualne.

  Na preferencyjne traktowanie mogą liczyć również rodzice samotnie wychowujący dzieci. Dotyczy to m.in. osób, których małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

  Jak rozliczyć PIT 37 krok po kroku?

  Rozliczenie PIT może wydawać się prostym zadaniem w sytuacji, kiedy podatnik otrzymuje jedno wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. W sytuacji, gdy pracuje w modelu kontraktowym, wykorzystuje ulgi podatkowe i korzysta ze zróżnicowanych kosztów uzyskania przychodu, sytuacja robi się bardziej skomplikowana.

  Część A

  W części A deklaracji należy wskazać właściwy urząd skarbowy oraz cel złożenia formularza. Może nim być złożenie lub korekta deklaracji.

  Część B

  W części B należy wskazać dane osobowe i adresowe podatnika (miejsce zamieszkania do celów podatkowych), który wypełnia formularz PIT oraz jego współmałżonka. Podatnicy rozliczający się samotnie podają tylko swoje dane.

  Część C

  W tym miejscu zeznania PIT podaje się przychody zwolnione od podatku:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
  • z umów zlecenia – dotyczy podatników uzyskujących przychody do ukończenia 26. roku życia (stosuje się do przychodów zwolnionych do kwoty 85.528 zł).

  Cześć D

  W tej sekcji podaje się wysokość uzyskanego dochodu z podziałem na jego źródło, a także sumę pobranych zaliczek i kosztami uzyskania przychodu. Należy rozróżnić:

  • stosunek służbowy, stosunek pracy, pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy oraz wartość zasiłków pieniężnych objętych przez ubezpieczenia społeczne wypłaconych przez zakład pracy;
  • emerytury i renty;
  • dochody z działalności wykonywanej osobiście;
  • prawa autorskie i pokrewne objęte 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodu;
  • inne źródła (np. alimenty, stypendia i nagrody).

  Część E

  Obejmuje odliczenia od uzyskanego dochodu, jak składki społeczne czy ulgi odsetkowe. Warunkiem korzystania z niektórych preferencji dotyczy wyłącznie osób podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

  Część F

  Obejmuje obliczenie podatku na podstawie skali podatkowej z uwzględnieniem odliczeń i kosztów.

  Część G

  Dotyczy odliczeń na ubezpieczenie zdrowotne oraz ulgi mieszkaniowej.

  Część H

  Na tym etapie następuje wyliczenie kwoty podatku do zapłaty lub zwrotu, jeżeli wystąpiła nadpłata zobowiązania.

  Część I

  Przewiduje dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci.

  Część J

  Przewidziana dla podatników, którzy rozliczających m.in. zyski z papierów wartościowych, wypłaty dywidendy i innych praw majątkowych.

  Pozostałe sekcje od K do O mają charakter bardziej techniczny. Należy tam wskazać m.in. numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacony zwrot podatku. Podatnik ma też możliwość wskazania numeru KRS organizacji pożytku publicznego, na który przekaże 1% podatku z rozliczenia PIT.

  Deklaracja PIT 37 musi zostać podpisana zarówno przez podatnika, jak i małżonka (fakultatywnie pełnomocnika).

  Jak rozliczyć PIT 37 z kilku stosunków pracy?

  Wypełnienie deklaracji podatkowej w sytuacji, gdy podatnik był zatrudniony równolegle przez kilka podmiotów na podstawie umowy o pracę, nie jest szczególnie skomplikowane. W zeznaniu rocznym PIT należy zsumować ze sobą w jednym wierszu wszystkie dochody uzyskane z pracy oraz sumę pobranych zaliczek przez cały rok podatkowy.

  W jaki sposób złożyć PIT 37?

  PIT 37 za 2023 rok można złożyć osobiście w formie papierowej na odpowiednim druku PIT. Wygodniejszym sposobem jest skorzystanie z dostępnego oprogramowania do rozliczania PIT. Upewnij się, że korzystasz z narzędzi zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów, jak E-Pity.

  Jak rozliczyć PIT 2023/2024? Skorzystaj z pomocy profesjonalistów

  Rozliczenie PIT 37 dla wielu osób stanowi problem, zwłaszcza jeżeli ich sytuacja zawodowa jest złożona i otrzymują druk PIT 11 od wielu firm. W razie wątpliwości ze złożeniem zeznania rocznego można skorzystać ze wsparcia biura rachunkowego MAZA, które oferuje kompleksowe usługi księgowe dla firm i osób prywatnych. Pomożemy w obliczeniu podatku PIT i skorzystaniu z ulg podatkowych.

  Spis treści
   Najpopularniejsze
   Czym jest optymalizacja podatkowa

   Optymalizacja podatkowa – na czym polega?

   25 kwietnia 2024
   . Jan Kowalski Księgowość Maza
   cennik księgowości 2024

   Cennik księgowość 2024

   18 kwietnia 2024
   . Jan Kowalski Księgowość Maza

   Deklaracja podatkowa czym jest?

   05 stycznia 2024
   . Jan Kowalski Księgowość Maza

   Podobne wpisy

   Dowiedz sie na podobne tematy z poniższych wpisow